دریاچه ی آب های نقره ای

به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

بی تو میمیرمحالا که رفته ای ساعت ها به این می اندیشم که چرا زنده ام هنوز؟!

مگر نگفته بودم بی تو میمیرم؟

خدا یادش رفته مرا بکشد یا قرار است تو برگردی؟!!!

 

[ ] [ ] [ تنها ] [ ]